1. Az adatkezelési tájékoztató célja:
Jelen tájékoztató célja, hogy a Perfect-IT Services Informatikai Kft. (1044 Budapest, Váci út 97-99., továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.
Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az „Infotv.” (2011. évi CXII. törvény), a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény) szóló jogszabályokat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR).
Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.perfect-it.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely aktuális adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.
A Perfect-IT Services Informatikai Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai-és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő adatai:

Név:  Perfect-IT Services Informatikai Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Váci út 97-99.
Cégjegyzékszám: 01 09 883110
Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 13982289-2-41
Telefonszám: 06-1/230-2123
E-mail: ugyfelszolgalat@perfect-it.hu

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a www.perfect-it.hu internetes oldalon ajánlatkérés céljából megadott személyes adatok, illetve az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatok önkéntes, egyértelmű, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapú hozzájárulása alapján kerül sor.
Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése és a szolgáltatások nyújtása.

4. A kezelt személyes adatok köre a szolgáltatás igénybevétele, rendszerkarbantartás szerződéskötés esetén:

A szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik (szerződéskötés során):

  • e-mail cím
  • telefonszám
  • kapcsolattartó neve

A fent felsorolt, személyes adatok bekérésének célja:

  • e-mail cím: adatkezelő a szerződés teljesítése során írásban visszaigazolhatja a szerződő fél részére az egyeztett időpontot, illetve a szolgáltatás teljesítéséről szóló számlát is ilyen módon küldheti meg
  • telefonszám: a szerződés teljesítése során szükséges lehet telefonos egyeztetés, hogy adatkezelő a szerződést milyen előre egyeztett időpontban teljesítse a szerződött fél telephelyén (kiszállás)
  • kapcsolattartó neve: a szerződés teljesítése során szükséges lehet telefonos egyeztetés, hogy adatkezelő a szerződést milyen előre egyeztett időpontban teljesítse a szerződött fél telephelyén (kiszállás) és hogy ezt az időpont egyeztetést kivel kompetens megtenni az adatkezelő

Az adatkezelő fentiek alapján a minimális adatokat kéri, melyek a szolgáltatás- és a szerződés teljesítéséhez szükségesek.
A www.perfect-it.hu internetes oldalt a felhasználó személyének és személyes adatainak felfedése és megadása nélkül megtekintheti, viszont a szerződés megkötéséhez a fenti személyes adatok megadása szükséges.
A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át.
Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén – a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

5. A kezelt személyes adatok köre árajánlatkérés esetén:

A https://www.perfect-it.hu/araink/ internetes oldalon lehetőség van ajánlatot kérni egy űrlap segítségével, mely során a weblap felhasználó megadhatja az alábbi személyes adatait:

  • e-mail cím (megadása kötelező, hogy az ajánlatkérővel fel tudjuk venni a kapcsolatot valamilyen fórumon és a leírt igényei alapján részére ajánlatot tudjunk adni)
  • kapcsolattartó neve (megadása nem kötelező, de javasolt lehet, hogy az egyeztetéshez kit lehet az adott vállalkozásnál felkeresni)
  • telefonszám: (megadása nem kötelező, de javasolt lehet, ha egyeztetni szükséges a leírt igényeket a pontosabb ajánlat adáshoz)

Adatkezelő nem szerződött partnerei – érdeklődők, ajánlat kérők – által megadott személyes adatok 90 naptári nap után törlésre kerülnek.

6. A Perfect-IT Services Informatikai Kft. tájékoztatója a kamerarendszerről (IP kamera):

A Perfect-IT Services Informatikai Kft. székhelyének (1044 Budapest, Váci út 97-99.) területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik.
Az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamerák kerültek elhelyezésre az épület külső területeire, a parkolóra és a bejáratokra irányítva. Kamerák találhatók az épületen belül a belső közlekedő területein, a recepción, az irodákban, tárgyalóban, szervizben.
A személyes adatok kezelője a Perfect-IT Services Informatikai Kft. A megyfigyelő rendszer által készítetett felvételekhez kizárólag az ügyvezető fér hozzá, ami jelszóval védett rendszerben található.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a Perfect-IT Services Informatikai Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül bent tartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Perfect-IT Services Informatikai Kft. területére való belépéssel, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 30. §-a.
A kezelt adatok köre: a Perfect-IT Services Informatikai Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három munkanap.
A felvételeken szereplő személy tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatosan, és kérheti a róla készült felvételek törlését és zárolását, illetve tiltakozhat adatai kezelése ellen.

7. Technikai adatok, az adatok fizikai tárolási helyei:

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően és csak olyan személyek, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelmet biztosít, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
A felhasználó személyes adatai (melyek lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám) az alábbi módokon kerülhetnek adatkezelő birtokába: egyrészt a www.perfect-it.hu internetes oldalon ajánlatkérés során megadott adatokkal, másrészt szerződéskötés során megadott (e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó név), illetve e-mailben küldött megkereséssel, mint árajánlatkérés, érdeklődés.
Adatkezelő nem szerződött partnerei – érdeklődők, ajánlat kérők – által megadott személyes adatok 6 hónap után törlésre kerülnek.

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

Adatkezelő által kezelt személyes adatok adattovábbításra nem kerülnek.

Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, akik az alábbiak lehetnek:
SigmaNet Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) tevékenység: szerver, domain üzemeltetés
Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a Perfect-IT Services Informatikai Kft. azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.
A Perfect-IT Services Informatikai Kft. minden munkatársa a hatályos előírásokat ismeri és az ezzel kapcsolatos ismereteit munkája során a legnagyobb körültekintéssel alkalmazza. Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.

 

9. Az érintett jogai-és jogérvényesítési lehetőségei: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban.

Tájékoztatáshoz való jog:
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.
A tájékoztatás díjmentes (kivételt képez, ha az érintett teljesen megalapozatlanul és/vagy ismétlődően kér tájékoztatást, úgy számára egy ésszerű adminisztrációs díj felszámítható).
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintettek webes felületen nem regisztrálnak, így önállóan felhasználónévvel-jelszóval belépni nem tudnak, hogy ilyen módon ellenőrizzék saját adataikat. A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem kell.
A tájékoztatás kiterjedhet adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére.
Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszol, de legkésőbb 30 napon belül, írásban.
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben adatkezelő átadta adatfeldolgozó részére is a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék.
A törlés az alábbi esetekben indokolás nélkül fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, tárolták, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő valamennyi személyes adatot, melynek felvétele és tárolása az érintett hozzájárulásával történt, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, érintett hozzájárulásának visszavonását, törlésre vonatkozó igényét követően is kezelheti. Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi.
Adatkezelő ezen felül a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgtatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10. Bírósághoz fordulás joga, adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911-400, www.naih.hu )

11. Adatvédelmi tájékoztató módosítása:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen a www.perfect-it.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon elérhető, illetve minden olyan helyen, ahol az érintett személyes adatot adhat meg, tájékoztatja az aktuális szabályzatról. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

12. Egyéb rendelkezések: Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szerv tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik. Ezen szervezetek részére adatkezelő – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –  személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató egésze, illetve része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak másolása, engedély nélküli felhasználása tilos és jogellenes. Szerzői jogsértés esetén a Perfect-IT Services Informatikai Kft. jogi úton lép fel.

13. Az adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak: adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.